Základná charakteristika MŠ


Materská škola bola založená v roku 1974, ako účelové zariadenie, je umiestnená na výhodnom mieste, v okolí sa nenachádzajú žiadne rušivé vplyvy. Areál je oplotený, k dispozícii je veľký- priestranný školský dvor , na ktorom je veľa zelene: kríky, veľké stromy: ihličnaté, listnané aj ovocné, ktoré zabezpečujú v letných horúčavách príjemný chládok pre deti. Na školskom dvore sú umiestnené preliezačky hojdačky, ihriská a pieskoviská.

V súčasnosti MŠ tvoria dva pavilóny. V jednom sa nachádzajú tri triedy. Druhý je hospodársky pavilón, kde sa nachádza kuchyňa, kancelária riaditeľky materskej školy a riaditeľky školskej jedálne.

Priestorové usporiadanie MŠ umožňuje voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenie. Triedy sú priestranné, svetlé a plnia funkciu herne- pracovne- spálne a jedálne. Každá trieda má k dispozícii súbor miestností: kabinety na učebné pomôcky, šatňu detí, izolačnú miestnosť, výdajňu stravy, umývareň a WC detí s kompletným vybavením na osobnú hygienu.

Materská škola zabezpečuje celodennú starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. V materskej škole pôsobí šesť plne kvalifikovaných pedagógov, dve upratovačky a jeden údržbár dvakrát do týždňa.
Rozdelenie tried a vekové zloženie:
  1. trieda: deti 2 – 4 ročné : tr. uč.: Šarlota Šubovitšová a Anna Chladná.
  2. trieda: deti 2 – 4 ročné : tr. uč. Iveta Kissová a riad. Eva Petrová.
  3. trieda: deti 5 – 6 ročné : tr. uč. Mária Závatzká a Milena Rákayová.

Copyright © 2018